Валерий НАЗАРОВ

Валерий НАЗАРОВ

МУШУК СИЧКОНЛАР УЙИНИ ЁХУД ШАЙТОННИНГ БАНДАРГОХИ

Хива туман хокимлиги биносига кираверишда пештокка шундай курсатгич илиб куйилган:
Хива туман хокимлиги мутасаддиларининг кабул кунлари

 Кабул килувчининг исм-фамилияси Мансаб даражаси Кабул кунлари Вакти-соати
 Д. С. Аллакулиев

А. Хужаев

К. Курёзов

 Хоким

1-нчи уринбосар

1-нчи уринбосар

 Хар хафтанинг чоршанба куни

Хар хафтанинг жума куни

Хар хафтанинг сешанба куни

 соат 3 дан -5 гача

соат 3 дан – 5 гача

соат 3 дан – 5 гача

ва хоказолар. Бирок хама туман хокими кабулига ошикади. Чунки томонларга таркалган барча ип-симлар тугуни Д. С. Аллакулиев кулида. Физиологик имконияти дош беролмаса-да, тартиб шундай. Энг майда чигаллардан тортиб йирик ишларгача унинг назаридан холи булмаслиги шарт. Хеч кимга ишонмайдими ё уртада сока чегираётган казинони хукмими, буниси номаълум.
Аммо унинг кабулига кириш нихоятда мушкул. Юкорида курсатилган регламент бир расмиятчилик, тартиб борлигидан дарак берувчи бир назарий кургазма холос. Амалдачи: Туман ахлида муаммолар тулиб ётибди. Хаммаси, майда-чуйдагача хоким ечимидан утиши керак. Бут тугри. Аммо авом халк ичидан, яхшиси хокимнинг таниш-билишлари ичидан хоким кабулига кириш учун ай-окчи ёки изкувар ёллашинг керак. Борди-ю тасодиф билан унинг кабулига кириб хам олдинг, дейлик, бу холатда хам, урганиб курамиз, деган, бир лахзалик оройиш багишловчи жавобни оласан. Эътибордан шод буласан.
Бошка холатда эса уринбосарига конуний хал килинган визасини имзо килади ёки карор чикариб беради. Аммо у чикарган карор улик ва бу карорга уринбосар «Ха» дейди-ю, ижросини чузиб юраверади. Шу бахона билан ойлар, йиллар утиб кетади.
Хозирги даврда ким ошди савдоси хокимлик вакилларига жуда кулай келган. Чунки белгиланган худудлар тугриси-да маълумот берилади. Уларнинг ичида яхши худуд, шурхок худуд, кумлок худуд каби хиллари бор. Шу уртада хоким томонидан ёлланган яхши худудларни назардан панада, ими-жимида таклиф килувчи даллоллар изгишади. Яхши участкага шапка (ноконуний кушимча тулов) бахолари белгиланган. 450 квадрат метрли бирж ой урнига 5-6 минг доллар. Шу соккани хокимнинг даллолига берсанг, хафта ичида хама иш битади.
Аммо анигини билмай, сохта даллолга тушиб колсанг, пулдан воз кечиб куякол. Йиллар оша пулингни ундиролмай бош котирасан. Хеч ким ёрдамга ошикмайди. Чунки туяни куйругини ерга теккизадиган хам хоким. Жилов унинг кулида. Чук деса, туя хам чуккалайди. Индамаса, йук. Баъзида хакикий хоким даллоллари хам сока ундирилса-да, ясамага айланиб колиши мумкин. Агар хоким хохиш билдирмаса. Хохиш билдирганда эса, урага сичкон тушди, гулдир гуп, маколини эсдан чикарсанг, бир куни бахоналар билан тортиб олинади.
Шу йусинда шахарга якин сог тупрок ёки собик Иттифокдан колиб эскириб, ё эскирмаса-да ишлаб чикаришда айлантиришга кучи етмай, синган корхоналарнинг бинолари йикитилиб, материалга сотилиб, уринлари бадавлатларга таркатилиб, авом халкка кум этаклари, шурланган, яроксиз ерлар берилиб, улар умр буйи шу иморатни тулик битказа олмай, охиратга равона буладилар.
Тугри, хозир жойларда хонадонларга мулжалланган янги лойихалар услубидаги бинолар курилмокда. Аммо нархи 82 миллион сум, 26 миллиони накд, колгани йилига7 фоиз устамали кредит шаклида 15 йил давомида туланади. Оддий халкнинг бунга курби етмайди. Кредитни тулай олмай, чукиб колиб, умри утиши мумкин. Шу тарика «Хива хони» Д. Аллакулиев бойлар ва гадойлар дахасини вужудга келтирмокда.

Copyright © 2018 Birdamlik.Info
Shares